Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики

Начальник: Коваль Катерина Іллівна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення та внутрішньої політики
апарату Корецької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1.   Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – відділ) здійснює правове забезпечення, організаційно-методичне, експертно-аналітичне вирішення питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в діяльності Корецької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

2.   Відділ є самостійним структурним підрозділом у складі апарату райдержадміністрації.

3.   Відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації та внутрішньої політики – керівнику апарату райдержадміністрації.

4.   У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.

5.   Райдержадміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

6.   Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

7.   Відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, перевіряє її проведення у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад та забезпечує роботу з питань внутрішньої політики.

ІІ. Завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

1.   Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації.

2.   Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації.

3.   Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

4.   Представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

5.   Аналіз, узагальнення та прогноз розвитку ситуації в інформаційному просторі.

6.   Аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у районі.

7.   Забезпечення функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

 

ІІІ. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1.   Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в райдержадміністрації.

2.   Забезпечує відповідність законодавству та здійснює юридичну експертизу проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства.

Видання нормативного документа, а також подання проекту такого документа райдержадміністрації для його прийняття, затвердження чи погодження без попереднього розгляду відділом не допускається.

3.   Визначає, які нормативні документи є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

4.   За дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти нормативних документів.

5.   Спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації переглядає розпорядження голови райдержадміністрації, в разі необхідності готує пропозиції про внесення змін чи доповнень до них або про визнання їх такими, що втратили чинність.

6.   Аналізує рішення виконавчих комітетів міської та сільських рад з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, при виявленні невідповідності їх чинному законодавству готує пропозиції про усунення порушень.

7.   Аналізує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації і дає висновки щодо відповідності їх чинному законодавству та, у разі необхідності, готує пропозиції щодо скасування їх головою райдержадміністрації.

8.   Надає методичну допомогу працівникам апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

9.   Забезпечує правильне застосування законодавства та, за дорученням керівництва райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи у виконавчих комітетах міської та сільських рад (в частині здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади), структурних підрозділах райдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління райдержадміністрації (далі – підприємства), та подає на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо поліпшення правової роботи, усунення недоліків у правовому забезпеченні.

10. Спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення (в тому числі і щодо адаптації до законодавства Європейського Союзу), подає їх на розгляд керівництва райдержадміністрації для прийняття відповідного рішення.

11. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження райдержадміністрацією, та готує пропозиції до них.

12. Бере участь у роботі, пов’язаній з укладанням договорів (контрактів), та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченням захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує проекти договорів (контрактів) за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

13. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

14. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

15. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

16. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, сприяє своєчасному вжиттю відповідних заходів та розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації.

17. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю і державну службу та, у разі необхідності, подає голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень.

18. Визначає потребу в юридичних кадрах структурних підрозділів райдержадміністрації, та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

19. Погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби структурного підрозділу райдержадміністрації.

20. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників райдержадміністрації, роз’яснює існуючу практику застосування чинного законодавства, бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань.

21. Розглядає звернення громадян та бере участь у прийомі громадян з особистих питань керівництвом райдержадміністрації.

22. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів щодо впровадження кращих форм і методів діяльності відділу.

23. Аналізує суспільно-політичні процеси у Корецькому районі, готує та надає керівництву райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань.

24. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

25. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації
з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

26. Забезпечує функціонування та ведення системи обліку публічної інформації  в апараті райдержадміністрації.

27. Організовує доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні райдержадміністрації.

28. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

29. Розміщує інформацію на веб-сайті райдержадміністрації.

30. Узагальнює відомості щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

31. Відповідає за реагування на критику, оприлюднену у засобах масової інформації, забезпечує об’єктивний розгляд і вжиття заходів щодо розв’язання порушених проблем.

32. Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

33. Бере участь у засіданнях колегій, комісій, комітетів та інших дорадчих органів, створених райдержадміністрацією.

34. Виконує інші функції з питань правового забезпечення та внутрішньої політики відповідно до чинного законодавства.

 

IV. Права відділу

Відділ має право:

1.   Перевіряти дотримання законності у структурних підрозділах райдержадміністрації та її апарату, в органах місцевого самоврядування при виконанні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, на підприємствах.

2.   Одержувати необхідні для виконання покладених на відділ завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали.

3.   Інформувати голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації  у разі покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів.

4.   Вносити пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

5.   Використовувати системи зв’язку та комунікацій, що існують в райдержадміністрації.

6.   Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та підприємств, спеціалістів для підготовки проектів нормативних та інших документів, а також для розроблення і реалізації заходів відповідно до покладених на відділ завдань і функцій.

 

V. Структура відділу

1.   Структура відділу та чисельність працівників затверджується головою райдержадміністрації.

2.   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату  райдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра*, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії „Б” чи „В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.   У разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.   Посадові обов’язки головних спеціалістів відділу регулюються посадовими інструкціями, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.   На посаду головного спеціаліста відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

6.   Начальник відділу:

1)   здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2)   забезпечує виконання доручень керівництва райдержадміністрації;

3)   організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань;

4)   подає керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством працівників юридичних служб;

5)   виконує інші передбачені законодавством функції.

______________

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра”.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                 Т.Шевчук

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації