Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
РеєстраціяРеєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Погода у Корці

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста з режимно-секретної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст апарату)

 
 
 
1.     Загальні положення
 
1.1.     Головний спеціаліст апарату підпорядковується  безпосередньо   голові райдержадміністрації, а з питань виконання функцій апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.
 
1.2.     Головний спеціаліст апарату призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.
 
1.3.     На посаду головного спеціаліста апарату призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.
 
1.4.     Головний спеціаліст апарату повинен вміти працювати на комп’ютері та друкарській машинці, знати відповідні програмні засоби, правила та норми  охорони праці та протипожежного захисту, правила ділового етикету, ділову мову та володіти державною мовою.
 
1.5.     На головного спеціаліста апарату покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму секретності у Корецькій райдержадміністрації та поширення на нього обов’язків і прав режимно-секретного органу.
 
1.6. Головний спеціаліст апарату у своїй діяльності керується: законами України „Про державну службу”, „Про державну таємницю”, „Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 „Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, чинним   законодавством з цих питань, розпорядженнями голів обласної та районної державних  адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції та цією посадовою інструкцією.
1.7. Покладання завдань на головного спеціаліста апарату, функцій  та обов’язків, які не передбачені цією Посадовою інструкцією та не стосуються компетенції головного спеціаліста апарату, не допускається.
 
2. Завдання та обов’язки
 
Головний спеціаліст апарату:
 
2.1 Розробляє на основі вимог законодавства і здійснює  заходи щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування матеріальними носіями секретної інформації, відвідування райдержадміністрації іноземцями, запобігання витоку секретної інформації технічними каналами.
 
2.2. Вивчає з метою виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації стан діяльності райдержадміністрації, проводить аналітичну роботу з цих питань, за результатами якої розробляються і вживаються необхідні режимні заходи.
 
2.3. Розробляє на основі вимог законодавства та за результатами   вивчення стану діяльності план охорони державної таємниці, а також план заходів щодо вирішення окремих питань режиму секретності, який затверджуються головою райдержадміністрації.
 
2.4. Організовує та забезпечує контроль за виконанням в райдержадміністрації вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, охороною режимних приміщень, своєчасністю і правильністю засекречування, зміною грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням заходів щодо запобігання розголошенню секретної інформації під час проведення нарад, відвідування райдержадміністрації іноземцями.
 
2.6. Контролює дотримання установленого в райдержадміністрації порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв’язку з чим перевіряє відповідність форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, візує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про призначення осіб на посади, включені до номенклатури посад працівників райдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
2.7. Контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності під час розроблення, обліку, зберігання, транспортування, знищення секретних виробів та оформлення документації на них.
 
2.8. Організовує та відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації проводить службові розслідування за фактами витоку секретної інформації, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, веде облік та проводить аналіз цих фактів.
 
2.9. Організовує і веде секретне діловодство та архівне зберігання секретних документів.
 
2.10. Веде облік сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, особисто номерних металевих печаток працівників, яким надано допуск до державної таємниці.
 
2.11. Формує номенклатуру посад працівників райдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, оформляє разом з службою управління персоналом необхідні документи щодо надання працівнику допуску до державної таємниці.
 
2.12. Організовує навчання працівників райдержадміністрації, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знань ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці.
 
2.13. Проводить роз’яснювальну роботу з метою запобігання  порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особам, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв’язку з їх виїздом за межі України.
 
2.14. Забезпечує на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації внесення інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності до облікової картки громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці.
 
2.15. Розробляє план заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій.
 
2.16. Проводить обробку персональних даних з метою оформлення права громадян на доступ до секретної інформації, забезпечення охорони державної таємниці на доступ до секретної інформації, забезпечення охорони державної таємниці та дотримання вимог секретності відповідно до Закону України „Про державну таємницю”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня   2013 року № 939 „Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності  в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
 
2.17. У разі відсутності головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації здійснює виконання роботи мобілізаційного характеру, які передбачені його посадовою інструкцією.
 
2.18. Виконує інші доручення керівництва райдержадміністрації.
 
3.        Права
 
3.1.  Головний спеціаліст апарату має право вносити пропозиції голові адміністрації щодо належного рівня роботи режимно-секретного органу апарату райдержадміністрації.
 
3.2. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, для забезпечення виконання функцій та обов’язків головного спеціаліста апарату.
 
3.3. Інформувати  керівництво райдержадміністрації у разі покладання    на нього виконання робіт, що не належить до завдань, функцій та обов’язків головного спеціаліста апарату, а також у випадках, коли посадові особи не подають або несвоєчасно подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
 
3.4. Залучати за згодою відповідних керівників, спеціалістів для підготовки інформації, довідок та інших матеріалів, проектів рішень райдержадміністрації чи її робочих (дорадчих) органів, здійснення перевірок виконання раніше прийнятих рішень з питань, що належать до його компетенції.
 
3.5.  Скликати наради з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста апарату.
 
3.6.  Брати участь у нарадах, засіданнях колегій, виконкомів місцевих рад, контролюючих та інших державних органів з питань, що відносяться до завдань, функцій і обов’язків головного спеціаліста апарату.
 
3.7.Вносити пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення режимно-секретної роботи.
 
3.8.  Вимагати від працівників райдержадміністрації виконання вимог  законодавства у сфері охорони державної таємниці.
 
3.9.  Залучати спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.
 
3.10. Перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск та доступ до державної таємниці на своїх робочих місцях, наявність документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної  інформації.
3.11. Порушувати перед головою райдержадміністрації питання про проведення службових розслідувань за фактами  порушень режиму секретності, притягнення винних осіб до відповідальності.
 
3.12. Брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників райдержадміністрації письмових пояснень щодо фактів витоку секретної інформації.
 
3.13. Подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо зупинення секретних робіт, у яких умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності, опечатувати приміщення, в яких ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.
 
3.14. Використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими підприємствами, установами, організаціями та режимно-секретними органами з питань забезпечення режиму секретності.
 
3.15. Мати печатку з найменуванням режимно-секретного органу, а також інші печатки та штампи установленої форми.
 
3.16. Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.
 
3.17.  Одержувати від працівників райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).
 
4. Відповідальність
 
Головний спеціаліст апарату несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, передбачених цією інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
 
5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Головний спеціаліст апарату в межах своїх повноважень взаємодіє з:
- органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
- підприємствами, установами та організаціями;
- структурними підрозділами райдержадміністрації;
- працівниками апарату райдержадміністрації;
- громадянами.
 
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                                   В.Плисюк                                                                     

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаira
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: В.Рогальчук
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації