Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

РЕГЛАМЕНТ громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації

 
1. Регламент громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації (далі – громадська рада).
 
2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує Корецьку районну державну адміністрацію та громадськість про свою діяльність.
Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
 
3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, що передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
Голова громадської ради має заступників, який обираються  відповідно до порядку та в спосіб, що передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
 
4. Робота громадської ради ведеться за планом діяльності на календарний рік (далі – „річний план”), що затверджується громадською радою на своєму засіданні.
 
5. Формування планів роботи громадської ради здійснюється секретарем громадської ради на основі пропозицій робочих органів ради (у разі їх створення) та членів громадської ради.
Новообраний склад громадської ради формує річний план роботи не пізніше другого засідання після установчих зборів.
Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Корецької РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Корецькою районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів.
 
6. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
-  чергові засідання громадської ради;
-  засідання робочих органів (у разі їх створення);
- проведення громадської експертизи діяльності Корецької районної державної адміністрації;
- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
- організація заходів у межах проведення Корецькою районною державною адміністрацією консультацій із громадськістю;
- забезпечення інформування Корецької районної державної адміністрації, громадськості про діяльність громадської ради;
-  інші заходи в межах повноважень громадської ради.
 
7. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше як за тиждень до закінчення поточного року. План роботи громадської ради на наступний квартал затверджується не пізніше як за тиждень до початку такого кварталу.
 
8. Члени громадської ради та її робочі органи (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал не пізніше як за три тижні до початку відповідного року чи кварталу.
 
9. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Корецької районної державної адміністрації та надсилаються електронною поштою кожному членові громадської ради.
 
10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
 
11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – заступником голови громадської ради за дорученням голови. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Корецької районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.
Голова громадської ради забезпечує інформування членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за тиждень до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Корецької районної державної адміністрації у розділі „Громадська рада”.
 
12. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням проекту порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради або за власною ініціативою.
Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.
Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за тиждень до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.
 
13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.
 
14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Перед початком засідання громадської ради проводиться реєстрація учасників.
 
15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою (головуючим на засіданні) громадської ради.
Проект порядку денного, що пропонується головою (головуючим на засіданні) громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради та її робочих органів (в разі їх створення) та затверджується громадською радою на своєму засіданні.
 
16. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється у такій послідовності:
- розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до питання, включеного до порядку денного;
- ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
Проекти рішень громадської ради формуються членами громадської ради та/або робочими органами громадської ради та подаються голові громадської ради не пізніше ніж за десять днів до початку засідання громадської ради.
Проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за тиждень до початку засідання громадської ради.
 
17. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням його заступник, інший член громадської ради
 
18. Тривалість засідання за рішенням громадської ради визначається при затвердженні регламенту роботи на початку кожного засідання. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.
 
19. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
- на першому засіданні громадської ради головує головуючий, висунутий ініціативною групою до моменту обрання голови громадської ради нового складу;
- перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) ініціативною групою не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.
 
20. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головою лічильної комісії, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. Рішення громадської ради підписуються головою (головуючим) громадської ради та її секретарем.
 
21. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.
 
22. Рішення громадської ради приймається у формі протоколу. У разі потреби рішення може бути оформлено у вигляді окремого документа (рішення, звернення, пропозиції тощо).
 
 
23. Голова громадської ради приймає рішення у формі розпоряджень.
 
24. Громадська рада нового складу може створювати робочі органи (постійні або тимчасові комісії, комітети, секції, робочі групи) та експертні групи, визначає їх функціональні обов’язки. Робочі органи попередньо розглядають питання, які планується внести на розгляд громадської ради. При цьому проекти рішень громадської ради формуються робочими органами та подаються голові громадської ради не пізніше ніж за десять днів до початку засідання громадської ради.
 
25. Робочі органи, крім постійних комісій, та експертні групи створюються на визначений період часу для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради. Робочі органи мають право складати власні плани роботи (річні, квартальні).
 
26. Члени громадської ради мають право бути членами не більше двох одночасно постійних комісій ради. До складу інших робочих органів та експертних груп члени громадської ради можуть входити за власним бажанням без обмежень. Окремим рішенням громадської ради до складу таких робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники Корецької районної  державної адміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства тощо з правом дорадчого голосу.
 
27. Основною формою роботи робочих органів є засідання, що проводяться за потреби. Рішення робочих органів приймається у формі протоколу та/або відповідних висновків більшістю від їх присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Протягом 7 днів з дня проведення засідання робочого органу протокол та/або відповідні висновки, підписані головуючим у засіданні робочого органу та секретарем засідання, надсилаються голові громадської ради. Голові громадської ради надаються всі інші матеріали, що були предметом розгляду на засіданнях робочих органів.
 
28. Засідання робочих органів проводяться у відкритому режимі. Залучені до складу робочих органів особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях таких органів правом дорадчого голосу.
 
29. З числа членів робочих органів рішенням громадської ради призначаються керівники робочих органів (в тому числі голови комісій). Пропозиції щодо кандидатур керівників вносяться членами громадської ради.
 
30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії та інших заходах Корецької районної державної адміністрації.
 
31. Права і завдання громадської ради, що пов’язані із взаємодією з Корецькою районною державною адміністрацією, визначені положенням про громадську раду, із врахуванням цього Регламенту.
 
32. Громадська рада щороку готує та подає Корецькій районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.
Громадська рада може подати Корецькій районній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій громадської ради або ради.
 
33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Корецьку районну державну адміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.
 
34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Корецької районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Корецької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.
Для проведення громадської експертизи діяльності Корецької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
 
35. Результати проведення громадської експертизи діяльності Корецької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.
 
36. На офіційному веб-сайті Корецької районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради, контакти членів громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.
 
37. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.
 
38. Передача для розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Корецької районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.
 
39. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію громадської ради висловлює голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.
У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.
Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію громадської ради.
 
40. Громадська рада має право обрати прес-секретаря.
Прес-секретар громадської ради:
- організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, „круглих столів”, здійснює інформаційне забезпечення діяльності ради;
- здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність громадської ради;
- готує проект плану інформаційної діяльності громадської ради та контролює його виконання;
- здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації про діяльність громадської ради;
- організовує та разом з членами ради забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність громадської ради та її структурних утворень.
 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації