Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

ПРОГРАМА економічного та соціального розвитку Корецького району на 2017 рік

ВСТУП
 
Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Корецького району на 2017 рік (далі - Програма – 2017) є закони України „Про місцеві державні адміністрації”,     „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, „Про засади державної регіональної політики”, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621  „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.
Програма – 2017 є механізмом упровадження Стратегії економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року.
Програма – 2017 розроблена відповідно до завдань і положень таких документів:
постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385  „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року”;
постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558  „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки”;
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.11.2014 № 612  „Про Стратегію розвитку Рівненської району на період до 2020 року”;
рішення районної ради від 20.08.2013 № 362 „Про Стратегію економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року”.
Програма – 2017 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади району, міської та сільських рад із використанням даних державної статистики про розвиток району за два попередні роки, а також прогнозних тенденцій розвитку району на 2017 рік.
У Програмі – 2017 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2017 рік, узагальнено основні напрями діючих в районі регіональних галузевих програм.
До Програми – 2017 додається перелік районних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2017 році (додаток 2).
 
Пріоритетні напрями, основні завдання і заходи щодо
економічного та соціального розвитку району у 2017 році
 
1. Вдосконалення системи управління регіональним розвитком, впровадження процесів децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, сприяння розвитку територіальних громад району:
забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районної ради, зокрема щодо економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, які відповідають завданням Стратегії економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року;
ефективне використання можливостей державного фонду регіонального розвитку, інших державних і недержавних джерел фінансування програм і проектів розвитку територіальних громад району;
забезпечення організаційно-методичного супроводу процесу добровільного  об’єднання територіальних громад;
оптимізація мережі навчальних закладів району з урахуванням формування об’єднаних територіальних громад;
участь територіальних громад у програмах міжнародної технічної допомоги, співпраця з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів;
підтримка реалізації проектів розвитку територіальних громад.
2. Впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії:
впровадження енергозберігаючих заходів на комунальних підприємствах та у бюджетних установах району, у тому числі переведення системи опалення на альтернативне паливо;
сприяння реалізації інвестиційних проектів із технічного переоснащення основних фондів житлово-комунального господарства;
проведення енергетичних обстежень бюджетних установ району, розроблення лімітів споживання енергоносіїв та води з урахуванням вимог чинного законодавства.
3. Реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення самодостатності місцевих бюджетів:
забезпечення ефективного планування доходів і видатків бюджетів району та належного виконання затверджених бюджетних призначень;
забезпечення застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
4. Забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу, удосконалення реєстраційно-дозвільної системи у сфері господарської діяльності:
підвищення якості надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.
5. Підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян:
забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок, здійснення заходів з питань мобілізації та мобілізаційної підготовки;    
сприяння у підготовці молоді до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення; 
активізація роботи з протидії корупції, організованій злочинності, „тіньовій” економіці;
6. Сприяння стабільній роботі промислового комплексу району, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках:
комплексна підтримка модернізації виробничих потужностей, створення нових високотехнологічних виробництв, упровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій;
створення сприятливих умов для розширення сфери використання місцевих сировинних ресурсів, упровадження технологій поглибленої переробки сировини.
7. Підтримка   стабільного   функціонування   та   розвитку агропромислового комплексу району:
створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської  продукції;
розвиток інфраструктури аграрного ринку, впровадження сучасних форм кооперації агровиробників,  сприяння розширенню ринків збуту їх продукції;
реалізація в районі заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, а також підтримки галузі тваринництва;
сприяння розвитку селекційно-племінної роботи у тваринництві, підвищенню продуктивності тварин;
проведення інвентаризації земель, розроблення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель;
реалізація заходів щодо захисту від шкідливої дії вод сільськогосподарських угідь та населених пунктів району.
8. Сприяння  залученню  інвестиційних  ресурсів  для  вирішення нагальних проблемних питань розвитку виробничої та соціальної сфер району, покращення інфраструктури:
формування сприятливого інвестиційного клімату, сприяння пошуку потенційних інвесторів та впровадження інвестиційних проектів;
будівництво, реконструкція та ремонт пріоритетних для району об’єктів соціальної сфери, зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів району, інших фінансових ресурсів;
сприяння реконструкції і капітальному ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;
виконання програми пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва та придбання житла;
підтримка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, модернізації системи утримання та обслуговування житлового фонду;
сприяння покращенню якості надання автотранспортних послуг населенню;
розвиток і вдосконалення мережі регулярних транспортних сполучень, забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;
забезпечення належного стану мережі автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності;
поліпшення фінансово-економічного стану об’єктів житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури, які належать до спільної власності територіальних громад району, зокрема шляхом поповнення їх статутних фондів.
9. Розвиток транскордонного співробітництва:
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи про порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах вільної торгівлі між Україною та ЄС, надання консультаційних послуг товаровиробникам району стосовно можливостей використання зовнішньої допомоги ЄС;
налагодження нових та подальший розвиток існуючих зв’язків з регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах, сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій;
організація, проведення та участь у заходах міжнародного характеру (форумах, зустрічах, конференціях, семінарах, тренінгах) стосовно управління проектами в рамках фінансових інструментів ЄС.
10. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій, формування позитивного туристичного іміджу Кореччини:
сприяння розвитку перспективних видів туризму (в тому числі сільського), розширення мережі туристичних маршрутів;
представлення туристичного потенціалу району на спеціалізованих туристичних заходах, виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції;
сприяння в організації та проведенні місцевих іміджевих заходів (фестивалів, виставок, акцій).
11. Сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню  конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці:
здійснення систематичного аналізу ситуації на ринку праці;
реалізація заходів щодо розв’язання проблеми безробіття, передусім громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці;
сприяння працевлаштуванню громадян, у тому числі за рахунок компенсації роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян відповідно до замовлень роботодавців;
залучення безробітних до громадських робіт, розширення видів таких робіт.
12. Підвищення ефективності та адресності соціального захисту населення:
реалізація заходів щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції;
забезпечення обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, надання їм щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання (в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг);
забезпечення призначення житлових субсидій населенню району за удосконаленим (спрощеним) порядком;
надання усіх видів соціальних допомог, компенсацій відповідно до норм чинного законодавства;
забезпечення соціальної підтримки багатодітних сімей, їх прав та законних інтересів;
комплексне медико-санітарне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
13. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на  первинному, вторинному та третинному  рівнях надання медичної допомоги:
придбання автомобілів для укомплектування центру первинної медико-санітарної допомоги та портативного і стаціонарного медичного обладнання для  лікарських амбулаторій;
формування оптимальної мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, укомплектування їх медичним обладнанням для ранньої діагностики хвороб системи кровообігу.
14. Забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти шляхом оптимізації мережі навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості:
модернізація матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів;
створення умов для однозмінного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, соціальної адаптації;
запровадження інклюзивної освіти;
забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників навчальних закладів;
створення належних умов для повноцінного харчування учнів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району;
збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп, у тому числі з короткотривалим перебуванням дітей;
розширення мережі навчально-виховних комплексів „Школа - дитячий садок”, зокрема у сільській місцевості;
упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, проведення модернізації їх матеріально-технічної бази;
запровадження нових державних стандартів професійно-технічної освіти;
оснащення професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням та оргтехнікою, проведення поточного ремонту будівель, комунікацій та обладнання.
15. Охорона, збереження та відродження культурної спадщини:
проведення паспортизації пам’яток культурної спадщини Кореччини;
формування місцевого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини та підготовка відповідних пропозицій для внесення їх до списків національного рівня;
проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних фестивалів, свят, оглядів, конкурсів.
16. Формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді:
організація відпочинку і оздоровлення дітей та молоді;
пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї;
створення умов та підтримка молодіжних ініціатив, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку молоді, патріотичне виховання, розвиток духовності;
інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур;
проведення районних спортивно-масових заходів та змагань, забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району (у тому числі інвалідів-спортсменів та ветеранів) до участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
17. Реалізація  державної  політики  у  сфері  охорони  довкілля:
підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
збереження природно-заповідного фонду;
упорядкування діючих звалищ твердих побутових відходів та ліквідація стихійних звалищ відходів, проведення паспортизації місць видалення відходів;
забезпечення збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин;
реалізація комплексу заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж у природних екосистемах та на торфовищах;
очищення території району від вибухонебезпечних предметів;
удосконалення автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту району, створення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
18. Забезпечення  експлуатації  водогосподарського-меліоративного комплексу району.
19. Підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади:
запровадження європейських стандартів державної служби і підвищення її престижу, реалізація сучасних практик та технологій управління персоналом;
зміцнення кадрового потенціалу державної служби, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади;
створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби з метою надання високоякісних адміністративних послуг споживачам та задоволення їх потреб;
надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних послуг, забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;
покращення іміджу державного службовця шляхом професіоналізації державної служби через систему підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
виконання райдержадміністрацією повноважень місцевого самоврядування делегованих їй районною радою;
покращення матеріально-технічної бази адмінприміщення райдержадміністрації, переданого ій в оперативне управління.
19. Створення сприятливого інвестиційного середовища, поліпшення соціально-побутових умов жителів району:
продовження роботи по визначенню та підготовці земельних ділянок типу „Грінфілд”, об’єктів нерухомості типу „Браунфілд”, проектів типу „Start-up”, які відповідають сучасним вимогам і можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для організації виробництва;
будівництво, реконструкція і ремонт вулиць та доріг комунальної власності;
реконструкція та ремонт вуличного освітлення, електрифікація вулиць сільських населених пунктів району;
капітальний ремонт будівлі комунального закладу „Корецький районний будинок культури   і дозвілля” (підсилення конструкцій та заміна вікон);
капітальний ремонт фасаду та даху адмінприміщення Корецького районного територіального центру обслуговування населення (надання соціальних послуг);
ремонт сільських клубів в селах Богданівка, В.Клецька, Старий Корець, Морозівка, Річки, Устя;
ремонт ФАПів у населених пунктах Корецького району;
ремонт приміщень дошкільного навчального закладу в с.Черниця;
введення в експлуатацію Богданівського НВК ,,ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”;
заміна вікон на металопластикові у ЗШ І-ІІІ ступенів с.Весняне;
ремонт Будинку культури с.Весняне;
переведення опалення з електричного на твердопаливне в дитячому навчальному закладі „Ромашка” в с. Весняне;
проведення робіт по створенню дошкільного навчального закладу  в с.Гвіздів;
заміна вікон в дошкільному навчальному закладі с.Головниця;
заміна системи опалення ЗШ І-ІІІ ступенів с. Головниця;
ремонт Будинку культури в с.Крилів, с.Користь;
поточний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу в с.Крилів;
ремонт моста через став в с.Морозівка;
реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с.Н.Корець;
капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Н.Корець, с.Світанок;
будівництво водопровідної мережі в селах Самостріли, Городище, Іванівка, Березівка;
ремонт дахової покрівлі в дитячому навчальному закладі „Сонечко” с.Іванівка;
будівництво  котелень на альтернативних видах палива                                      в    ЗШ   с.Коловерти, с.Сапожин, с.Річки, с.Іванівка;
переведення котельні ЗШ І-ІІ ступенів с. Гвіздів на альтернативні види палива;
капітальний ремонт будівлі ДЮСШ в м.Корець  (ІІ черга);
створення Світанівського НВК „ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”;
будівництво дитячого майданчика в с.Н.Корець;
утеплення фасаду приміщення Великомежиріцького НВК „Школа   І ст. – гімназія”;
капітальний ремонт будівлі  ЗШ І-ІІІ ступенів  с.Устя (ремонт  даху);
реконструкція будівлі дитячого садочка в  с.Устя;
облаштування спортивних та дитячих ігрових майданчиків в селах Річки, Копитів, Даничів, Гвіздів;
будівництво водопровідних мереж по пров. Пушкіна, вулиць Пушкіна, 1 Травня, Мічуріна та завершення будівництва водопровідної мережі по вул. Берездівська в м.Корець;
облаштування дитячого ігрового майданчика по вул. Фабрична в м.Корець;
введення в експлуатацію ліхтарної лінії по вул. Шкільна в с. Стовпин;
капітальний ремонт та встановлення зовнішнього освітлення на ділянці автодороги від межі м.Корець до автодороги М-06 „Київ-Чоп”;
облаштування автобусних зупинок в населених пунктах Корецького району;
капітальний ремонт автодороги Корець-В.Межирічі-Вовкуші (ділянка Корець-Річки);
капітальний ремонт автодороги Корець-В.Межирічі-Вовкуші (ділянка Даничів-Залізниця);
капітальний ремонт автодороги Корець-Дерманка (ділянка Сторожів-Дерманка);
капітальний ремонт ділянки автодороги М-06-Самостріли;
розроблення проектно-кошторисної документації та інсталяція системи відеонагляду та охорони громадського порядку.
 

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації