Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

відділ управління персоналом та організаційної роботи

 
Начальник: Кулакевич Людмила Леонідівна
тел. 2-04-61

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату
Корецької районної державної адміністрації
 
 

І. Загальні положення

1. Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – відділ)  є  самостійним структурним підрозділом апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації).

2. Відділ прямо підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

      3. У своїй діяльності відділ  керується  Конституцією України, Кодексом законів про працю Українизаконами України  ,,Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні” в частині здійснення делегованих повноважень, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Основні завдання та функції  відділу

1.   Основні завдання відділу з питань управління персоналом:

1)  організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

       2)  розробляє і бере участь у розробленні проектів розпоряджень та наказів,  що    стосуються    питань    управління    персоналом,   трудових   відносин    та державної служби;

3)  вносить пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4)  здійснює   аналітично-консультативне  забезпечення роботи керівника апарату райдержадміністрації з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації,            а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

8)  приймає    документи     від    кандидатів    на   зайняття  вакантних посад державної   служби   категорій   ,,Б”  та  ,,В”,   проводить  перевірку документів, поданих     кандидатами,   на   відповідність   встановленим   законом   вимогам, повідомляє   кандидатів   про   результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9)   розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій ,,Б” і ,,В”;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій   ,,Б” та ,,В” письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в структурних підрозділах райдержадміністрації;

12) разом з іншими структурними підрозділами апарату райдержадміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації;

опрацьовує штатний розпис апарату райдержадміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

15)  узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18)   аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

      20)   обчислює стаж роботи та державної   служби персоналу апарату                  та структурних     підрозділів     райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу райдержадміністрації державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

      23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      24)  ознайомлює    державних     службовців    з    правилами    внутрішнього службового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

      25) оформляє і видає службовцю службове посвідчення державному службовцю апарату та структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації,  які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

28)  формує   графік   відпусток    персоналу апарату, готує проекти розпоряджень, наказів щодо   надання   відпусток персоналу апарату та  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  які не мають статусу юридичної особи публічного права, контролює   їх  подання та веде облік;

       29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату  та   структурних підрозділів  райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

       30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівникам апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      31)  опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівникам апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівників апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

      34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки працівникам апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

35) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями електронних декларацій;

37)  забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

38)  забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

39) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

41)  проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

        3.   Основні завдання та функції відділу з питань організаційної роботи:

        1)   здійснює              організаційне             забезпечення                діяльності

райдержадміністрації та координацію дій по взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

       2)   забезпечує    планування    роботи    райдержадміністрації,    на     основі     пропозицій  структурних  підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, опрацьовує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням, готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації;

        3)  здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії, нарад що проводяться  головою райдержадміністрації, контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства та розпорядчих документів райдержадміністрації;

        4) здійснює організаційне забезпечення проведення перевірок з питань виконання на території району Конституції України, законів України                        „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні” в частині здійснення делегованих повноважень, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів райдержадміністрації керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, одержує інформацію з цих питань;

       5) здійснює контроль   за    виконанням   органами    місцевого  самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Порядку  контролю за здійсненням органами  місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339;

       6) здійснює аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, забезпечення здійснення

делегованих повноважень органів виконавчої влади;

        7)   здійснює моніторинг прийнятих рішень виконавчих комітетів, актів  з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, веде системний аналіз їх діяльності;

        8)   забезпечує               підготовку           проектів             розпоряджень          голови райдержадміністрації, аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

        9)  забезпечує    організацію та проведення нарад, семінарів, навчань за участю посадових осіб органів місцевого самоврядування, сприяє підвищенню їх професійного рівня;

         10) надає пропозиції щодо створення робочих груп та комісій по вивченню питань та здійсненню перевірок, що  відносяться до компетенції відділу, їх кількісного та якісного складу;

         11)  проводить       перевірки        діяльності      структурних       підрозділів райдержадміністрації,  виконавчих органів місцевого самоврядування в межах і порядку  встановлених законодавством,  надає  їм   необхідну  практичну  та методичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу;

12)  забезпечує   зв’язок   та   координацію   дій   структурних   підрозділів райдержадміністрації по взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування  в частині здійснення делегованих повноважень та поліпшення їх діяльності.

 

IV. Права відділу

   1.    Відділ має право:

   1)    спільно           з            іншими            структурними           підрозділами райдержадміністрації перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в райдержадміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

   2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

  3)   одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

  4)  за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

  5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

  6) за дорученням керівника апарату райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

 7) залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

        8) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, а від органів статистики  безоплатно - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

        9)  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

        10)  вносити         на         розгляд      керівництва       райдержадміністрації    проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу;     

        11) за дорученням керівництва райдержадміністрації приймати участь в роботі колегії, нарадах,  семінарах та інших заходах, що відбуваються                                    у райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

        12)  здійснювати перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування в частині контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади та з питань, що  належать до його компетенції.

   2.  Покладення на відділ завдань, не передбачених цим  положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

 

V. Керівник відділу

    1.  Відділ  очолює начальник.

    2. На  посади  начальника   відділу,   інших   працівників   відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим  Законом України  ,,Про державну службу”.

    3.  Начальник відділу:

    1) організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

    2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

    3) забезпечує планування навчання персоналу апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

    4) вносить керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо    штатної чисельності, структури та штатного розпису апарату райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права;

    5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

    6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції  відділу;

    7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

           8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                   Т.Шевчук  

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації