Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про Програму правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

10 серпня 2016 року                                                                                      № 284

Про Програму правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки

 

На виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента від 18.10.2001 № 992/2001, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 30.06.2016 № 370 „Про Програму правової освіти населення Рівненської області на 2016 – 2020 роки”, з метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, підвищення рівня набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки:

 

1.      Схвалити Програму правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

 

2.      Відділу правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації подати Програму на затвердження Корецькій районній раді в установленому порядку.

 

3.      Виконавцям про хід виконання розпорядження інформувати відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату Корецької районної державної адміністрації щороку до 20 грудня.

 

4.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Кулика В.М.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                 С.Черній


Додаток

до розпорядження голови
Корецької районної
державної адміністрації
10.08.2016 № 284

ПРОГРАМА
правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки

I. Загальні положення

Програма правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відділом правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату Корецької райдержадміністрації.

Правова освіта – це комплекс системних заходів щодо реалізації державної політики, одним із пріоритетних завдань якої є підвищення рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки.

Програма правової освіти передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації та безоплатної правової допомоги, формування у них поваги до права, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

II. Мета Програми

Програму розроблено з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення Корецького району.

Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, знання своїх прав та свобод і механізмів їх захисту.

III. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Подолання деформації правової свідомості та створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі громадян у здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завданням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави. Необхідно проводити роботу щодо роз’яснення напрямів та суті прогресивних реформ в Україні, пояснення основних термінів, ознайомлення громадськості з новими нормативно-правовими актами та механізмами захисту своїх прав і свобод.

Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві.  Проблема правової свідомості і правової культури є тривалий час актуальною і це обумовлює потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного державного службовця і, особливо, професійних юристів, на яких припадає головна робота у законотворчості і застосуванні права. Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого щабля розвитку, лише тоді кожен громадянин держави відчує власну приналежність до правового життя країни, буде активним учасником правового процесу і матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки і недоліки.

Правова освіта населення починається у сім’ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку.

Процес правової освіти повинен бути безперервним, тому надання дітям необхідного рівня правових знань повинно продовжуватися у загальноосвітніх навчальних закладах району, вищому професійному училищі № 24 м. Корець Рівненської області. До проведення широкої позааудиторної роботи з правового навчання і виховання залучатимуться представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Корецька районна державна адміністрація затверджує склад Корецької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, положення про неї, вирішує у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення її діяльності.

Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації.

З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення району в межах державного замовлення необхідно запроваджувати сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації. Відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність повинні здійснювати заклади культури.

За участю територіальних органів виконавчої влади, навчальних закладів необхідно проводити правові клуби, виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами та інші заходи.

IV. Шляхи досягнення мети

Досягнення вказаної мети можливе шляхом:

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;

підвищення рівня правової освіти населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін, громадян;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення;

роз’яснення механізмів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

V. Заходи Програми

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведені у додатку 1.

Перелік основних заходів Програм Заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

VI. Очікувані результати ефективності Програми

Виконання Програми сприятиме:

практичній реалізації статті 57 Конституції України щодо гарантування громадянам права знати свої права і обов’язки;

практичній реалізації положень Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, Закону України „Про безоплатну правову допомогу”;

підвищенню рівня правової культури громадян району;

підвищенню рівня правової інформованості населення району;

формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

поширенню серед населення району знань про державу і право, про державні реформи, зокрема через засоби масової інформації, розповсюдження правової літератури;

активній участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення району місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації;

роз’яснення суті реформування в Україні та основних нововведень.

Оцінка ефективності виконання заходів Програми проводиться за результатами річних аналізів з виконання програмних заходів.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на Корецьку районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, утворену при районній державній адміністрації та відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації. Інформація про хід виконання Програми заслуховується щорічно на засіданнях Корецької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради.

VIII. Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється з районного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                               В.Плисюк


 

Додаток 1 до Програми

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М И
правової освіти населення Корецького районну на 2016 – 2020 роки

 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ініціатор розроблення Програми

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, утворена при Корецькій районній державній адміністрації

 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України
від 18.10.2001 № 992/2001 

 

3.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Регіональний замовник Програми

Корецька районна державна адміністрація

 

4.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Розробник Програми

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 

5.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Співрозробники Програми

Члени Корецької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

 

6.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Відповідальний виконавець Програми

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 

7.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Термін реалізації Програми

2016 – 2020 роки

 

8.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний бюджет

9.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

10,00 гривень

10.                                                                                                                                                                                                                                                                          

у тому числі:

 

 

коштів з районного бюджету

10,00 гривень

 

коштів з інших джерел

 

11.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

2,0

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

10,00

 

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,00

міський та сільські бюджети

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 

Додаток 2 до Прорами

Заходи щодо виконання Програми
правової освіти населення Корецького району на 2016 – 2020 роки

 

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. гривень

Очікува-

ний резуль-

тат

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1.

Організовувати проведення інноваційних правоосвітніх заходів з метою підвищення рівня правової культури  учнівської молоді

 

2016 - 2020

 

Відділ освіти райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

2.

Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальних семінарів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

 

2016 - 2020

 

Відділ освіти райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

3.

Висвітлювати у засобах масової інформації та інтернет-виданнях чинне законодавство та інноваційні реформи

 

2016 - 2020

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, прес-служба Корецької районної державної адміністрації, районне радіомовлення, районна газета „Вісник Кореччини”

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

4.

Проводити роботу з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом оптимізації роботи гуртків, клубів правоосвітнього профілю в навчальних закладах та бібліотеках району

 

2016 - 2020

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор культури і туризму райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

5.

Проводити перевірки стану правової освіти в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах

 

2016 - 2020

 

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

 

-

-

-

-

-

-

Покращення організації правоосвіт-ньої роботи

6.

Вживати заходів щодо  забезпечення комплектування фондів бібліотек літературою, періодичними виданнями з  правової тематики, підключенню бібліотек до мережі Інтернет

 

2016 - 2020

 

Сектор культури і туризму райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

7.

Забезпечувати співпрацю з громадськими організаціями при проведенні семінарів, круглих столів, тренінгів на правову тематику

2016 - 2020

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

 

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

8.

Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження методичних матеріалів з правової тематики, питань правової освіти та надання правової допомоги

 

2016 - 2020

 

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

 

Районний бюджет

2

2

2

2

2

Підвищення рівня правової освіти

9.

Проводити заходи щодо інформування громадян про правову політику держави, забезпечення прав і свобод людини у рамках Всеукраїнського тижня права, тижнів, місячників правових знань

 

2016 - 2020

 

Відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

 

-

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації