Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Положення про апарат Корецької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Корецької райдержадміністрації

01.02.2018 № 31

 

ПОЛОЖЕННЯ

                    про апарат Корецької районної державної адміністрації

 

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється її головою в межах виділених бюджетних коштів.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятими в межах наданих йому повноважень, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основним завданням апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи на затвердження, які надходять до адміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні довідки та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації;

забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

здійснює в установленому порядку організаційне забезпечення виборів та референдумів;

забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі своєї діяльності;

проводить за дорученнями голови районної державної адміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування в межах і порядку, встановлених законодавством;

опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи  районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать   до компетенції апарату;

сприяє забезпеченню організації роботи з кадрових питань  та державної служби у структурних підрозділах районної державної адміністрації та на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії апарату районної державної адміністрації;

забезпечує роботу щодо обробки персональних даних працівників апарату районної державної адміністрації, працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших осіб в базі персональних даних „Кадровий облік” та захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

забезпечує облік, розгляд звернень громадян та їх об’єднань, організацію прийому громадян;

забезпечує роботу щодо обробки персональних даних у базі персональних даних „Звернення громадян” та захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них;

перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території району;

розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату;

надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять  інформацію, що належить до таємної;

забезпечує роботу щодо обробки персональних даних у базах персональних даних осіб, яким надається допуск та доступ до державної таємниці, та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них;

бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними  нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками;

аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище району та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації;

бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень;

у разі розгляду районною державною адміністрацією питань, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, апарат повідомляє про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування;

здійснює фінансові розрахунки пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність, забезпечує роботу щодо обробки персональних даних у базі персональних даних „Бухгалтерський облік” та захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них;

веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;

готує запити щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, готує довідку про результати проведеної спеціальної перевірки;

організовує роботу щодо забезпечення реалізації в районній державній адміністрації Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

5. Апарат має право:

здійснювати організаційне забезпечення та в межах своєї компетенції проводити перевірки стану додержання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування  та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

залучати вчених, представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку  наради з питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль за дотриманням працівниками апарату законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних;

здійснювати інші функції  і повноваження  відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності апарату районної державної адміністрації регулюються її Регламентом, що затверджується головою  районної державної адміністрації.

Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за річними, квартальними і місячними планами, що затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації,   а головних спеціалістів з режимно-секретної роботи та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації – безпосередньо головою райдержадміністрації.

7. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації у встановленому порядку.

9. Керівник апарату районної державної адміністрації здійснює повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, визначені Законом України ,,Про державну службу”.

10. Керівник апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

спрямовує роботу апарату районної державної адміністрації на підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень  взаємодію районної державної адміністрації  з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією та районною радою  у процесі своєї діяльності;

витребовує в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, матеріали та звіти про виконання рішень районної державної адміністрації;

готує узгоджені пропозиції  щодо розподілу функціональних повноважень між головою районної державної адміністрації та його заступниками;

контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законів України „Про державну службу”, „Про запобігання  корупції”;

організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками, вносить відповідні пропозиції з цього питання голові районної державної адміністрації;

забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії, нарад за участю голови районної державної адміністрації;

організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації  до виконавців,  відповідає за стан діловодства,  обліку і звітності;

вживає заходи щодо забезпечення реалізації в районній державній адміністрації вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

затверджує положення про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, посадові інструкції його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

вирішує інші питання відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації.

11. Накази керівника апарату районної державної адміністрації прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень  можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання в межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

13. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату районної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

14. Апарат утримується  за рахунок коштів Державного бюджету України.

15. Керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади керівник апарату районної державної  адміністрації в установленому порядку.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                    Т.Шевчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження положення про апарат Корецької районної державної адміністрації”

 

  1. Обґрунтування необхідності  

     Проект розпорядження підготовлено на реалізацію державної політики   

  1. Мета і шляхи її досягнення

     Реалізація розпорядження має на меті забезпечення належних умов для навчально-виховного процесу у закладах освіти району, підвищення якості освіти і виховання.

     3. Правові аспекти

      Нормативно-правовою базою є ст. 6, ст. 13, п.2 ст.20 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”,  п. 2 ст. 37 Закону України ,,Про загальну середню освіту”.

      4. Фінансово-економічне обґрунтування

      Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

      5. Позиція заінтересованих органів

      Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.

      6. Регіональний аспект

       Проект розпорядження передбачає покращення умов для здобуття якісної освіти жителями району.

      7.  Громадське обговорення

      Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

      8. Прогноз результатів.

      Реалізація розпорядження сприятиме забезпеченню рівного доступу до якісної освіти, соціальному захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

Начальник відділу управління персоналом

та організаційної роботи апарату

райдержадміністрації                                                                             Л.Кулакевич

 

 

 

______________________2018 року        

 

 

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації