Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Загальний відділ

 

Начальник: Сафонік Раїса  Іванівна

тел. 2-04-19, korc@rv.gov.ua  

2-12-24 (робота зі зверненнями громадян)

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату Корецької районної

державної адміністрації

 

 

І. Загальні положення

1.      Загальний відділ апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Відділ з  питань здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також щодо  роботи  з  реагування  на  запити і  звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, з інших  питань – керівнику апарату райдержадміністрації.

3.      У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Інструкціями: з діловодства, з діловодства за зверненнями громадян та про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави,  іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням

4.  Відділ проводить свою діяльність на основі річних, квартальних та місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5. Райдержадміністрація створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами, довідковими методичними матеріалами, іншими посібниками та літературою, доступом до глобальної мережі „Інтернет”.

6. Покладання на відділ  обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

ІІ. Завдання відділу

 Основними завданнями відділу є:

1.      Забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації, контролю за строками проходження службових документів

2. Забезпечення виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових документів по роботі із зверненнями громадян.

3. Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства та роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації,  виконавчим комітетам місцевих рад.

4. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств району в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад  в частині здійснення ними делегованих повноважень  органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації  (далі – документи)  та  за станом  роботи  з  реагування  на  запити і  звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

5. Підготовка  інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

          6.  Інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств району та виконавчими комітетами місцевих рад.

7. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату з питань, що належить до компетенції відділу.

 

ІІІ. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1.      Здійснює ведення діловодства в апараті райдержадміністрації; приймає, реєструє  і  передає за призначенням  вхідну кореспонденцію,  а також внутрішню    документацію    райдержадміністрації,    реєструє    і     відправляє вихідну кореспонденцію, веде довідкову картотеку; забезпечує автоматизовану реєстрацію документів в системі електронного документообігу „Мегаполіс. Документообіг”.

2.      Здійснює реєстрацію розпорядчих документів голови райдержадміністрації, рішень колегій, нарад, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає копії, виписки і довідки з прийнятих розпоряджень, рішень.

 3. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації у структурних підрозділах  райдержадміністрації стан організації діловодства та надає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

4. Веде облік, зберігання та використання документів з грифом „Для службового користування” відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5. Здійснює облік печаток та штампів, що використовується в апараті райдержадміністрації.

6. Засвідчує печаткою відділу копії створених документів  та тих, що зберігаються в апараті райдержадміністрації, за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують засвідчення гербовою печаткою райдержадміністрації або в нотаріальному порядку.

7.      Складає номенклатуру справ відділу та  зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування справ.

8.      Здійснює    оформлення,    облік    і    збереження    протягом    установленого    строку архівних документів, готує і здає справи в   архівний відділ райдержадміністрації.

9. Виконує функції, що включають забезпечення і обслуговування діяльності голови райдержадміністрації; організовує телефонні переговори голови райдержадміністрації, приймає і передає телефонограми.

10. Здійснює технічний супровід, прийом та відправку документів, що надходять електронною поштою.

11. Забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

12. Реєструє запити, веде  їх облік, контролює роботу щодо розгляду, опрацювання запитів, що надходять до райдержадміністрації та дотримання термінів надання на них відповідей.

13 Надає консультації під час оформлення запитів та роз’яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації.

14. Забезпечує    організаційно-технічне    обслуговування    прийому громадян у райдержадміністрації, веде облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що до неї надходять, контролює строки їх розгляду.

15. Готує графіки виїзних прийомів громадян головою та його заступниками.

16. Забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань постійно діючої  комісії  з  питань  розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

 та днів контролю.

17. Контролює проведення прямого телефонного зв’язку з населенням району керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

18. Забезпечує систематичне оприлюднення у засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації відомостей про організацію роботи із зверненнями громадян та  вирішення порушених у них питань.

19. Готує проекти  розпоряджень голови райдержадміністрації, інформаційно-аналітичні матеріали про стан роботи із зверненнями громадян.

20. Забезпечує контроль за  своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів  міністерств та відомств району, виконавчих комітетів місцевих рад про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

21. Здійснює інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств району, виконавчими комітетами місцевих рад.

22. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботу з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

23. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств району, виконавчими комітетами місцевих рад та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

24. Проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів та реагування  на запити  і звернення  народних  депутатів України, депутатів місцевих рад  та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу функціональних повноважень про стан виконання документів.

25. Готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та відомств району щомісячні письмові нагадування – попередження про закінчення строків виконання документів.

26. Забезпечує підготовку матеріалів та проведення „Днів контролю” при заступниках голови райдержадміністрації.

         27. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

28. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи з питань, що належать до повноважень відділу.

29. Розробляє проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, доручень заступників голови райдержадміністрації, накази керівника апарату райдержадміністрації, інших документів, що належать до компетенції відділу.

30. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

ІV. Права відділу

 Відділ має право:

1       Залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.      Одержувати      в      установленому      порядку      від    структурних   підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, від органів статистики безоплатно статистичні   дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.     

4. Приймати участь, за дорученням керівництва райдержадміністрації, в роботі колегій, нарадах,  семінарах та інших заходах, що відбуваються у райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

5. Подавати  голові  райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації  пропозиції  щодо  поліпшення роботи з діловодства, стану ведення контрольної роботи з документами, організації розгляду пропозицій, заяв і скарг, прийому громадян  у  структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад.

6. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

7. Перевіряти стан ведення діловодства, контрольної роботи з документами та організації розгляду пропозицій, заяв і скарг, прийому громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад.

8. За згодою керівника апарату райдержадміністрації, повертати структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та відомств району проекти розпоряджень та інші документи, подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства.

 

V. Структура відділу

1. Структура відділу та чисельність працівників відділу затверджується  головою райдержадміністрації.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації.

На посаду начальника відділу, відповідно до Закону України „Про державну службу”, призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії ,,Б” чи ,,В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

3. На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про державну службу” та відповідно до трудового законодавства України.

4. У разі відсутності начальника відділу, виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

5. Посадові обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

6. Начальника  відділу:

1)      здійснює керівництво  роботою  відділу та несе   персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2) планує роботу відділу та контролює виконання запланованих завдань;

3) визначає завдання і розподіляє обов’язки  між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

4) вносить  на розгляд керівництва райдержадміністрації  пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу;

5) оформляє,   веде облік  і  зберігає  протягом  встановленого терміну    протоколи    засідань    колегії    райдержадміністрації, матеріали нарад;

6) забезпечує автоматизовану реєстрацію розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації в системі електронного документообігу „Мегаполіс. Документообіг”;

7) здійснює редагування проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, візує документи в межах своєї компетенції;

8) здійснює роботу з документами „Для службового користування”;

9) здійснює облік печаток та штампів, що використовується в апараті райдержадміністрації;

10) розробляє Інструкцію з діловодства в апараті райдержадміністрації та зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації;

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу;

12) забезпечує надання практичної і методичної допомоги в роботі з питань ведення діловодства, контрольної роботи з документами та роботи із зверненнями громадян структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад;

13) виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                    Т.Шевчук

 

 

 

 

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації