Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Розпорядження від 26.07.2016 № 264

У К Р А Ї Н А
 
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної державної адміністрації
 
 
 
 
26 липня 2016 року                                                                                          №  264
 
 
 
 
Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату Корецької районної державної  адміністрації
 
 
 
 
Відповідно до статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, розпоряджень голови райдержадміністрації від 14.07.2016 № 246 „Про затвердження регламенту Корецької районної державної адміністрації”, від 23.03.2012 № 99 „Про затвердження Положення про захист персональних даних у базах персональних даних апарату Корецької районної державної адміністрації”:
 
1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Корецької районної державної адміністрації, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.07.2012 № 276 „Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації”.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Плисюк В.Я.
 
 
 
Голова адміністрації                                                                                     С.Черній       
 
 
 
                                                                                  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови
Корецької райдержадміністрації
 ____________________   №____
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату
Корецької районної державної адміністрації
 
1. Загальні положення
 
1.1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Корецької районної державної адміністрації (надалі – відділ) створений для ведення бухгалтерського обліку кошторисів видатків апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації та для фінансово-господарського забезпечення роботи по здійсненню повноважень і функцій районної державної адміністрації.
1.2. Відділ створюється як структурний підрозділ в межах загальної чисельності працівників апарату районної державної адміністрації і фонду заробітної плати цього апарату.
1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
2. Завдання відділу
 
2.1. Основними завданнями відділу є:
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
- утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень;
- проведення ремонту оргтехніки, забезпечення працівників апарату райдержадміністрації необхідними канцелярськими товарами, приладдям та інвентарем;
-    створення безпечних умов роботи для працівників апарату, контроль за дотриманням ними норм протипожежної безпеки та охорони праці;
 -  забезпечення  транспортного  обслуговування керівництва райдержадміністрації;
- здійснення матеріально-технічного забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації.
 
3. Функції відділу
 
3.1. Забезпечення виконання заходів в районній державній адміністрації щодо реалізації державної політики по веденню бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій та складання фінансової та бюджетної звітності.
3.2. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
3.3. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.
3.4. Здійснення поточного контролю:
- за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі.
3.5. Нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам, правильне утримання податків та своєчасне перерахування утриманих сум до відповідних бюджетів.
3.6. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
3.7. Забезпечення:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
- повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
3.8. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 
4. Права відділу
 
4.1. Відділ має право:
- представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
- встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення в бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
- одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
- вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
 
5. Обов’язки та відповідальність начальника відділу
 
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації з урахуванням вимог, встановлених Законом України „Про державну службу”.
5.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
5.3. Планує роботу відділу і забезпечує виконання запланованих заходів. Розробляє номенклатуру справ.
5.4. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту райдержадміністрації, положення про апарат, виконанням функціональних обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
5.5. Виконує роботу по узагальненню матеріалів та складанню кошторисів видатків апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносить зміни до кошторисів на протязі року.
5.6. Здійснює систематичний попередній і поточний контроль за правильністю і своєчасністю оформлення первинних документів, їх законністю, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризації, правильним та економним витрачанням державних коштів.
Підписує бухгалтерські документи, пов’язані з виконанням кошторису доходів та видатків по бюджетних, позабюджетних та інших коштах, касові та балансові документи.
5.7. Своєчасно і точно вивіряє операції по всіх рахунках в банку. Слідкує за правильністю і своєчасністю проведення розрахунків з бюджетом, організаціями, установами та окремими керівниками. Підписує акти взаємозвірок по розрахунках і платежах.
5.8. Перевіряє правильність і достовірність меморіальних ордерів. При необхідності складає меморіальні ордери по всіх відкритих рахунках. Веде головну книгу, слідкує за достовірністю залишків по головній книзі по всіх рахунках і відповідністю їх фактичним залишкам.
5.9. Систематично вивчає законодавчі та інструктивні, нормативні документи, проводить заняття з працівниками відділу по їх вивченню.
5.10. Вивчає і вносить пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського обліку, скорочення витрат по кошторису видатків, ефективності використання державних коштів.
5.11. Забезпечує ознайомлення працівників відділу з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов’язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків.
5.12. Забезпечує організацію обробки персональних даних працівниками відділу відповідно до їх професійних, службових чи трудових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків.
5.13.  Начальник виконує  інші обов’язки, передбачені законодавством.
5.14. У разі відсутності начальника відділу, виконання обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.
5.15. Начальник відділу несе відповідальність за повне виконання покладених на відділ завдань і функцій по веденню бухгалтерського обліку та складанню звітності.
5.16. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність начальника відділу та інших працівників визначається відповідно до чинного законодавства.
 
6. Заключні положення
 
6.1. Порядок здійснення повноважень відділу визначається регламентом районної державної адміністрації.
6.2. Покладання на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань бухгалтерського обліку, не допускається.
6.3. Працівники відділу для належної роботи та підвищення кваліфікації забезпечуються окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами, довідковими методичними матеріалами, іншими посібниками та літературою, доступом до глобальної мережі „Інтернет”.
6.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці та кошторис видатків відділу затверджує голова районної державної адміністрації.
 
 
 
Керівник апарату райдержадміністрації                                                                             В.Плисюк

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації