Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Розпорядження від 08.09.2016 № 329

У К Р А Ї Н А
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
                                                                                                                                                                                                                            
 
08 вересня 2016 року                                                                                          № 329
 
 
 
Про затвердження положення про службу у справах дітей Корецької районної державної адміністрації
 
 
 
 
Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 ,,Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, Типового положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068,         з метою організації ефективної роботи служби у справах дітей Корецької райдержадміністрації:
 
1. Затвердити положення про службу у справах дітей Корецької районної державної адміністрації у новій редакції, що додається.
2.  Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 14.12.2009 № 392 ,,Про затвердження положення про службу у справах дітей Корецької районної державної адміністрації”, від 21.01.2011 № 41 ,,Про утворення координаційної ради у справах дітей”, від 21.04.2011 № 192 ,,Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.01.2011 № 41”, від 11.09.2012 № 359 ,,Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14.12.2009 № 392”, від 24.05.2013 № 196 ,,Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.01.2011 № 41”, від 07.08.2014 № 274 ,,Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.01.2011ь№ 41”.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
Голова адміністрації                                                                                      С.Черній
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Корецької районної державної адміністрації
08 вересня 2016 № 329
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Корецької районної
державної адміністрації
 
1. Служба у справах дітей Корецької районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Корецької районної державної адміністрації, який утворюється головою Корецької районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та заступнику голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень, службі у справах дітей Рівненської облдержадміністрації.
 
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами  Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій,  наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями служби є:
 
реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо  захисту прав, свобод і  законних інтересів дітей;
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
ведення державної статистики щодо дітей;
ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);        
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території  становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:  
 
1) організовує розроблення і здійснення на відповідній  території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,  запобігання вчиненню дітьми  правопорушень;  
2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню   ними   правопорушень;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання  дітей  у спеціальних виховних установах ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність, запобігання вчиненню дітьми  правопорушень;
10) розробляє і подає на розгляд районної  державної   адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
20) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 
5. Служба має право:
 
1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5) проводить роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;
12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
16) визначати потребу в утворені спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.
 
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами  місцевого  самоврядування,   підприємствами,   установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
 
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Корецької райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.
 
8. Начальник служби може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Корецької райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
 
9. Начальник служби:
 
здійснює  керівництво  діяльністю  служби,  несе  персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
подає на затвердження голові райдержадміністрації штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби.
 
10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який може утворюватися у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
 
11. Для  погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може  утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Склад колегії затверджується головою  райдержадміністрації за поданням начальника служби.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.
 
12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
 
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.
 
13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
 
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Корецької райдержадміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Корецька райдержадміністрація.
Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою  Корецької райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
 
14. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.
 
 
Виконуючий обов’язки керівника
апарату райдержадміністрації                                                                                              К.Коваль

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації