Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

ПОЛОЖЕННЯ про сектор культури і туризму

У К Р А Ї Н А
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
12 червня  2013 року                                                                                      № 233
 
 
Про затвердження Положення
про сектор культури і туризму
Корецької райдержадміністрації
 
 
Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 ,,Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 18.04.2012 № 606 ,,Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м.м Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26.09.2012 № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу міністерства культури України від 20.12.2012 № 1560 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.12.2012 № 61-к  ,,Про впорядкування структури Корецької районної державної адміністрації”:
 
1. Затвердити Положення про сектор культури і туризму Корецької райдержадміністрації, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 17.03.2010 № 94 „Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Корецької райдержадміністрації”.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Хоменчука І.Ф.
 
 
 
Голова адміністрації                                                                                                                                           .Волинець   
 
 
 
                                                                                    
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Корецької райдержадміністрації
12.06.2013 № 233
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор культури і туризму Корецької районної
державної адміністрації
 
1. Сектор культури і туризму Корецької районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації і в межах Корецького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Сектор підпорядкований голові Корецької районної державної адміністрації, а також  підзвітний та підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови Корецької районної державної адміністрації, наказами управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації,  а також   цим положенням.
4. Статус сектору як юридичної особи публічного права визначається головою Корецької районної державної адміністрації, підлягає державній реєстрації, відповідно до Закону України ,,Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
5. Основними завданнями сектору є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
забезпечення доступності всіх   видів   культурних   послуг  і  культурної діяльності для кожного громадянина України;
сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
сприяння  збереженню культурної спадщини;
гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
забезпечення захисту прав  творчих працівників та  їх спілок, соціального    захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
розробка і впровадження заходів для захисту  туристичних ресурсів району;
забезпечення участі у здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів.
6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови Корецької районної  державної адміністрації, наказів управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;
забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету в галузі культури;
забезпечує ефективне і цільове використання  бюджетних коштів;
розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;
бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
бере участь у  розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;
бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Корецької районної ради;
готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Корецької районної ради;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
постійно інформує населення  про стан здійснення визначених законом повноважень;
здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони  праці, пожежної безпеки;
організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
бере участь  у вирішенні відповідно  до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
забезпечує захист персональних даних;
створює умови для:
розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення даної інфраструктури;
розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
розвитку  туризму,  провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;
задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України;
сприяння формуванню репертуару  кінотеатрів, кіно- і відеоустановок,    мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв,  бібліотек, організації виставок,  розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва,  відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
 захисту прав споживачів національного культурного і туристичного продукту;
централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності  національних меншин;
сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, сприяння паломництву віруючих;
сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;
проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та  охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури,  охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії;                                                    
подає голові Корецької районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:
формування державної політики у  сферах  культури та мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
надання творчим колективам звання ,,зразковий”, ,,народний”;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму,  охорони культурної спадщини,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
надання пропозицій щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
надання пропозицій щодо занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
подає голові Корецької районної державної адміністрації, управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації інформацію про:
музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій,  в яких зберігаються  музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать  до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;
забезпечує участь у:
розробці проектів програм соціально-економічного розвитку  і  регіональних програм;
розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на території району осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;
організації та проведенні  виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, тощо;
надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури,  туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності;
здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;
 забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури,  туризму,  охорони культурної спадщини,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
організовує заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму і  охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
веде контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;
у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;
 вивчає та аналізує на території району тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку;
вивчає та аналізує на території району стан релігійної ситуації та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;
забезпечує  попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству;
забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
забезпечує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері  культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
погоджує розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;
веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в районі та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям  або використовуються ними;
сприяє вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, готує та подає голові Корецької районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації свої пропозиції із зазначених питань;
запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в районі;
видає накази та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України  ,,Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхилення від них;
веде контроль за виконанням Закону України ,,Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
проводить роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
здійснює  інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
7. Сектор має право:
 одержувати матеріали та інформації від сільських, міського голів   та підвідомчих установ культури з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, статистичної звітності для подання  інформацій вищестоящим установам;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Корецької районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
скликати в установленому порядку засідання та наради з питань, що належать до його повноважень;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Корецької районної державної адміністрації у відповідній галузі.
8. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними  підрозділами Корецької районної державної адміністрації, органами  місцевого  самоврядування, а також з  підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Корецької районної державної адміністрації за погодженням із Рівненською обласною державною адміністрацією.
10. Завідувач сектору має головних спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади завідувачем сектору згідно з чинним законодавством.
11. Завідувач сектору:
здійснює керівництво діяльністю сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, сприяє створенню належних умов праці у секторі;      
подає на затвердження голові Корецької районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;             
затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Корецької районної державної адміністрації;
звітує перед головою Корецької районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії Корецької районної  державної адміністрації;
 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору  та розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси сектору  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Корецької районної державної адміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Корецької районної державної адміністрації;
 подає на затвердження голові Корецької районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 здійснює добір кадрів;
 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;
забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та  виконавської дисципліни;            
видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує  функціональні обов’язки працівників сектору;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоює їм ранги державних службовців, вживає заходи з їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та прийняття на роботу і звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору та  видатки на його утримання визначає голова Корецької районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.
 14. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова Корецької районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектора відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
15. Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                                                                                     В.Плисюк

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації