Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Положення про центр надання адміністративних послуг

У К Р А Ї Н А
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
 
 29 грудня  2014 року                                                                            № 442 
 
 
Про затвердження  Положення про центр надання    
адміністративних послуг Корецької   районної державної адміністрації
  
 
 
 
Відповідно до  Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.01.2013 № 59 „Про створення районних та міських центрів надання адміністративних послуг”, враховуючи  рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  від 13.11.2014 № 1023-т про погодження проекту розпорядження голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області „Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації” та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:
 
1.  Затвердити Положення про центр  надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації, що додається.
2.  Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації.
3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Корецької районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження                  в установленому порядку.
4. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Корецькому районному управлінні юстиції з моменту його оприлюднення.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.06.2014 № 203 „Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації”.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Карпушу О.Д.
 
 
 
Виконуючий обов’язки  
голови адміністрації                                                                                   О.Карпуша
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Корецької  районної державної адміністрації
29.12.2014   № 442
 
ПОЛОЖЕННЯ
про центр  надання адміністративних послуг
Корецької районної державної адміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг  Корецької районної державної адміністрації (далі - Центр) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.  
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.
3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій, цим положенням та іншими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації.
4. Основними завданнями Центру є:
        - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
        - спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
        - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора  шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Корецької районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. У Центрі за розпорядженням голови Корецької районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.
7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктам господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
8.  Складовою частиною Центру  є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України  „Про дозвільну систему    у сфері господарської діяльності”,    який    забезпечує  надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Корецької  районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Корецької районної державної адміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Корецької районної державної адміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменуванням Центру.
12.  Основними завданнями адміністратора є:
 -  надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
-  прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;
-  видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
-  надання адміністративних послуг у випадках, передбачених Законом.
13.  Адміністратор має право:
- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;
- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;
-  інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 - порушувати клопотання перед керівництвом Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
14.  Центр очолює директор центру - адміністратор, на якого  покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.
Директор Центру - адміністратор  призначається на посаду та звільняється з посади головою Корецької районної державної адміністрації.
15.  Директор Центру - адміністратор: 
- здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
- організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії  із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
 -  координує діяльність адміністраторів, контролює якість своєчасності виконання ними обов’язків;
 - організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
-  сприяє створенню належних умов праці  Центру, вносить пропозиції голові Корецької районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
-  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
 -  може здійснювати функції адміністратора;
- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та  положенням про Центр.
16. Центр, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за рішенням голови Корецької районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Корецької районної державної адміністрації.
18. Час прийому суб’єктів звернень до Центру становить шість днів на тиждень та вісім годин на день без перерви  на обід і є загальним (єдиним)       для всіх адміністративних послуг, що надаються в Центрі. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг  Корецької районної державної адміністрації:
понеділок:  з 9:00 до 18:00 год.,                                  
вівторок:    з 9:00 до 20:00 год.,             
середа:       з 9:00 до 18:00 год.,              
четвер:       з 9:00 до 20:00 год.,                                         
п’ятниця:   з 9:00 до 18:00 год.,                                          
субота:       з 9:00 до 16:00 год.;             
неділя:      вихідний                                                                             
За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                                 В.Плисюк

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації