Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Розпорядження від 16.12.2016 № 457

У К Р А Ї Н А
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
                                                                                                                                                                                                                          
16 грудня 2016 року                                                                                        № 457
 
 
Про  затвердження  Положення  про
управління освіти, молоді та спорту
Корецької     районної      державної
адміністрації
 
Керуючись Законом України ,,Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 ,,Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації” (із змінами), від 12.03.2005 № 179 ,,Про впорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (із змінами), від 18.04.2012  № 606 ,,Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (із змінами), на виконання розпорядження голови райдержадміністрації 14.06.2016 № 61-к ,,Про впорядкування структури Корецької районної державної адміністрації”:
 
1. Затвердити Положення про управління освіти, молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації (далі – Положення), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Корецької районної державної адміністрації від 08.07.2014 № 230 ,,Про затвердження положення про сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації”, від 29.08.2014 № 311 ,,Про відділ освіти  райдержадміністрації”, від 05.06.2015 № 164 ,,Про затвердження Положення про відділ освіти райдержадміністрації”.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулика В.М.
 
        
Голова адміністрації                                                                                                       С.Черній
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Корецької
районної державної адміністрації
________________  № _________
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти, молоді та спорту
Корецької районної державної адміністрації
 
 
1. Управління освіти, молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації Рівненської області (далі – Управління) є структурним підрозділом Корецької райдержадміністрації Рівненської області, який утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, управлінню освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та управлінню у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації.
Скорочена назва – управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Управління освіти, молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації Рівненської області є правонаступником відділу освіти Корецької районної державної адміністрації, сектору у справах молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації, за винятком функцій з реалізації сімейної політики.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
3.  Основними завданнями Управління є:
3.1. участь у забезпеченні реалізації на території Корецького району державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту;
3.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
3.3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
3.4.  створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти,    молоді та спорту;
3.5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізація їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
3.6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
3.7. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
3.8. координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери Управління, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
3.9. управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
3.10. здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;
3.11. забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
3.12. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
3.13. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально - методичного керівництва із зазначених питань;
3.14. організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
3.15. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
3.16. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
3.17. сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та ефлімпійського руху;
3.18. сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
3.19. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
3.20. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально - економічного та культурного розвитку району.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань, для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
4.1. аналізувати стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення  захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту в районі, розробляє районні програми розвитку та інноваційної  діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;
4.2. брати участь  у прогнозуванні потреб району  у  фахівцях педагогічних спеціальностей та систем освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку;
4.3. сприяти розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів, тощо;
4.4. організовувати роботу державної атестації закладів, розміщених на території району;
4.5. проводити атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
4.6. брати участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4.7. вживати заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
4.8. забезпечувати в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
4.9. формувати замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
4.10. організовувати доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
4.11. залучати до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
4.12.  проводити роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості,; конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
4.13.  співпрацювати з Корецьким відділенням поліції Костопільського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області, службою у справах дітей райдержадміністрації з питань запобігання дитячій бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
4.14. організовувати діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
4.15. розробляти пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
4.16. контролювати використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
4.17. розглядати питання та вносити управлінню освіти і науки Рівненської облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти;
4.18. забезпечувати розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
4.19. готувати та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції;
4.20. готувати пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
4.21. розробляти і подавати на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвиток фізичної культури та спорту;
4.22. готувати пропозиції стосовно вдосконалення нормативно - правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації;
4.23. сприяти в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
4.24. координувати в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконувати відповідні програми;
4.25. здійснювати разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
4.26. забезпечувати в межах своїх повноважень організацію і сприяти активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
4.27. сприяти збереженню і розвитку мережі фізкультурно - спортивних закладів, вживати заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально - технічної бази;
4.28. затверджувати положення про змагання та проводити регіональні змагання і навчально - тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
4.29. комплектувати склад збірних команд району за видами спорту, забезпечувати організацію підготовки та участі  спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
4.30. здійснювати контроль за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури і спорту, стандартів спортивної кваліфікації;
4.31. реєструвати в районі спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами та вносити в установленому порядку управлінню у правах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації подання щодо їх затвердження;
4.32. надавати суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
4.33. сприяти залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
4.34. взаємодіяти з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
4.35. сприяти регіональним центрам „Інваспорт” та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно - спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, наданні їм консультаційно-методичної допомоги;
4.36. здійснювати контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери діяльності управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
4.37. проводити серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;  
4.38. забезпечувати формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
4.39. організовувати та проводити заходи, передбачені календарними планами, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
4.40. здійснювати в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;
4.41. сприяти впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
4.42. здійснювати в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;
4.43. вносити пропозиції до проекту районного бюджету;
4.44. забезпечувати ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
4.45. розробляти проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
4.46. брати участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
4.47. брати участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
4.48. брати участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
4.49. готувати самостійно  або  разом  з  іншими  структурними  підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
4.50. забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
4.51. розробляти (брати участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
4.52. опрацьовувати запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
4.53. забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
4.54. інформувати населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
4.55. забезпечувати у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
4.56. організовувати роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
4.57. забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
4.58. брати участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
4.59. забезпечувати захист персональних даних;
4.60. здійснювати  інші передбачені законом повноваження.
4.61. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.62. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
4.63. вносити на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузях освіти, фізичної культури та спорту, сім’ї та молоді;
4.64. вносити до управлінь освіти і науки, у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
4.65. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4.66. організовувати випуск видань інформаційного та науково - методичного характеру;
4.67. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
4.68. за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних, районних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;
4.69. представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
5. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
Особа, яка призначається на посаду начальника управління освіти, молоді та спорту, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в начальних закладах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління - магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
7. Начальник управління:
7.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
7.2. подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про структурні підрозділи, їх структуру;
7.3. затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними;
7.4. планує роботу структурних підрозділів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
7.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
7.6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7.7. відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сферах освіти, молоді, фізичної культури та спорту;
7.8. може входити до складу колегії райдержадміністрації;
7.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;
7.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
7.11. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
7.12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації);
7.13. подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної, граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
7.14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;
7.15. здійснює добір кадрів;
7.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
7.17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7.18. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, керівників навчальних закладів, їх заступників та інших педагогічних працівників, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
7.20. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
7.21. забезпечує в межах своїх повноважень збереження в управлінні інформації з обмеженим доступом;
7.22. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
8. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
9. При управлінні утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника керівника, інших відповідальних працівників управління та його структурних підрозділів, керівників навчальних закладів освіти, навчальних закладів, закладів фізичного здоров’я населення ,,Спорт для всіх”, фізичної культури і спорту інвалідів ,,Інваспорт”.
10. До складу колегії можуть входити керівники місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії затверджуються головою райдержадміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії затверджується наказами начальника управління.
11. При управлінні, виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, молоді та спорту можуть утворюватися підрозділи.   
12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 
14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 
 
 
 
Керівник апарату райдержадміністрації                                                      В. Плисюк 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації