КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Голова Корецької райдержадміністрації

Очолює і здійснює керівництво діяльністю райдержадміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані райдержадміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, міського та сільських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень).

Здійснює на території району заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Формує склад райдержадміністрації.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.

За погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня призначає на посади і звільняє з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, Міністерств внутрішніх справ України.

Забезпечує організацію складання планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує реалізацію затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проекту та виконання районного бюджету, звітує перед нею про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління райдержадміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника – Корецької райдержадміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Контролює організацію роботи щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний або інший склад.

Порушує перед облдержадміністрацією питання про призначення нею позачергових виборів сільської, міської районної рад, сільського, міського голів у випадках, передбачених законом.

Інформує голову облдержадміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території району.

Вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Затверджує Регламент райдержадміністрації.

Затверджує положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, з урахуванням вимог статті 18 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначає структуру райдержадміністрації та її апарату, затверджує граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, кошторисні призначення та штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Затверджує плани роботи райдержадміністрації.

Визначає персональний склад колегії райдержадміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із чинним законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів райдержадміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує встановлені законодавством заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права.

Погоджує:

встановлення додаткових стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права;

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права;

надання відпусток та виплату грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права.

Вносить в установленому законом порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителів району.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію з сільськими і міською радами, їх виконавчими органами та сільськими, міським головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Проводить роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупції.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист інформації в райдержадміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони району.

Здійснює керівництво територіальною обороною в районі.

Організовує роботу із здійснення шефства над районним військовим комісаріатом.

Сприяє передачі військового майна до сфери управління місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, у власність територіальних громад сіл, міста або у їх спільну власність.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов’язаних із захисту населення Корецького району від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони району.

Забезпечує належне виконання райдержадміністрацією вимог Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань за міжнародними договорами України, координує зовнішньоекономічну діяльність, сприяє створенню підприємств, у тому числі за участю іноземних інвесторів.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить особистий прийом у порядку, визначеному законом.

Здійснює інші обов’язки, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і обов’язки здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні обов’язки, голова райдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Відділом правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (з питань юридичної служби)

Фінансовим управлінням райдержадміністрації

Головним спеціалістом з режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

Комісією з питань захисту прав дітей

Комісією з питань ТЕБ та НС Корецького району

Громадською гуманітарною радою при райдержадміністрації

Робочою групою з підготовки перспективного плану формувань територій громад Корецького району

Робочою групою з питань залучення інвестиції в економіку

Колегією райдержадміністрації

2. Забезпечує взаємодію з:

Корецьким відділенням поліції Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

Корецьким відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області

Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області

Корецьким відділом Здолбунівської місцевої прокуратури