КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Керівник апарату Корецької райдержадміністрації

ПЛИСЮК Вікторія Ярославівна

 

Очолює апарат райдержадміністрації, здійснює керівництво його діяльності, організовує його роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

Здійснює визначені Законом України ,,Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права:

організовує роботу з персоналом, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій ,,Б” та ,,В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій ,,Б” та ,,В”, звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій ,,Б” та ,,В”;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій ,,Б” та ,,В”;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій ,,Б” та ,,В”;

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України ,,Про державну службу”, інших актів законодавства з цих питань.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації в межах своїх обов’язків.

Забезпечує розроблення регламенту райдержадміністрації, узгоджених пропозицій щодо розподілу функціональних обов’язків керівництва райдержадміністрації, положення про апарат райдержадміністрації, правил внутрішнього службового розпорядку, внутрішнього трудового розпорядку, проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інших документів з питань віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації, та подає в установленому порядку на затвердження голові райдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, здійснює контроль за їх виконанням.

Здійснює контроль за підготовкою проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, оцінки актуальності проектів документів, внесених структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Організовує контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Організовує реєстрацію, облік, проходження документів, їх зберігання, передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурними підрозділами райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує у межах своїх обов’язків взаємодію з облдержадміністрацією, структурними підрозділами райдержадміністрації, районною радою, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Здійснює підготовку та подання голові райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатної чисельності апарату райдержадміністрації.

Затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації та посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації.

Організовує проведення роботи органів місцевого самоврядування у межах обов’язків і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу в удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

Організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, а також виконавчих комітетів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення і ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад за участю голови райдержадміністрації та заступників голови райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою райдержадміністрації.

Здійснює керівництво відповідними консультативними та допоміжними органами.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в райдержадміністрації, контролює стан цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах своєї компетенції, вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи в районі.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Організовує роботу щодо забезпечення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату райдержадміністрації, офіційного веб-сайту Корецької райдержадміністрації, системи відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату райдержадміністрації.

Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності апарату райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації, в межах обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та сприяє здійсненню заходів щодо запобігання корупції, розроблення антикорупційної програми райдержадміністрації.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з охорони державної таємниці, оборонної та мобілізаційної роботи.

Організовує технічний захист інформації в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами в межах визначених обов’язків.

Забезпечує підготовку програм, здійснює заходи щодо дотримання протоколу під час офіційних візитів вищих посадових осіб держави, голови облдержадміністрації.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою та іншими відзнаками облдержадміністрації.

Забезпечує підготовку в установленому порядку документів з питань призначення на посади, звільнення з посад заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку в установленому порядку документів щодо погодження на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує реалізацію заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання і стажування керівництва райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Видає накази і доручення з питань, що належать до його компетенції, виконує інші обов’язки, що покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства, положенням про апарат райдержадміністрації та надаються йому головою райдержадміністрації.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і обов’язки здійснює керівник структурних підрозділів апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні обов’язки, керівник апарату райдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Відділом правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (з питань внутрішньої політики)

Відділом управління персоналу та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Загальним відділом апарату райдержадміністрації

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:

Відділом правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Засобами масової інформації

3. Організовує роботу:

Комісії з перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації

Експертної комісії апарату райдержадміністрації

Політичної ради при голові райдержадміністрації

Прес-служби райдержадміністрації

Комісією з питань роботи із службовою інформацією в апараті райдержадміністрації