КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Перший заступник голови Корецької райдержадміністрації

КУЛИК Володимир Миколайович

 

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Контролює ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм та пропозиції до проекту районного бюджету для затвердження показників районного природоохоронного фонду.

Здійснює регулювання щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації в частині розпорядження землями водного фонду державної власності відповідно до повноважень райдержадміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України та чинного законодавства.

Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами і заборони використання окремих лісів у визначеному законодавством порядку.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчудження на конкурентних засадах земель водного фонду та водних об’єктів.

Організовує роботу щодо ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності тощо.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічною безпеки та надзвичайних ситуацій Корецького району.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Контролює розроблення та виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, реалізації державних гарантій у сфері праці.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з питань оборонної роботи.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову на військову службу.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції. Бере участь згідно з чинним законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Корецької райдержадміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Контролює дотримання вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”, інших актів законодавства з цих питань.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проектів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Вносить пропозиції щодо реформування системи надання адміністративних послуг.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління райдержадміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління райдержадміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна та майна, що належить до спільної власності громад сіл та міста району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної та комунальної форм власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торгового та побутового обслуговування.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльність землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації в частині розпорядження землями державної власності, крім земель водного фонду, відповідно до повноважень райдержадміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж насалених пунктів.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері промисловості, транспорту та зв’язку.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в районі.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні автомобільним транспортом і послугах зв’язку.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах.

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру (у межах обов’язків). Представляє у межах наданих повноважень інтереси райдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими та дипломатичними установами країни, акретитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території району.

Забезпечує виконання в районі Законів України ,,Про адміністративні послуги”, ,,Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, ,,Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актів з цих питань.

Забезпечує реалізацію реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

стан виконання в районі Закону України ,,Про добровільне об’єднання громад”, а також інших нормативно-правових актів України з питань децентралізації;

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності об’єднаних територіальних громад району та співробітництва громад з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в районі інформаційно-роз’яснювальної роботи з реформування системи місцевого самоврядування, утворення об’єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого досвіду реформування місцевого самоврядування;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади, підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад.

У разі відсутності голови райдержадміністрації здійснює його функції і обов’язки.

Виконуючи функціональні обов’язки, перший заступник голови райдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Управлінням економіки, торгівлі та агропромислового розвитку райдержадміністрації

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації (з питань праці)

Архівним відділом райдержадміністрації

Відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (з питань містобудування та архітектури)

Центром надання адміністративних послуг

Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації:

Фінансовим управлінням райдержадміністрації

3. Забезпечує взаємодію з:

Корецькою районною філією Рівненського обласного центру зайнятості

Об’єднаним трудовим архівом Корецького району

Відділом статистики в Корецькому районі

Корецьким районним сектором Головного управління ДСНС України в Рівненській області

ДПРЧ-15 Головного управління ДСНС надзвичайних ситуацій України в Рівненській області

Районним комунальним підприємством „Архітектурно-планувальне бюро”

Корецькою райспоживспілкою

Корецьким відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області

Корецьким об’єднаним управлінням Пенсійного Фонду України Рівненської області

Корецьким районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Управлінням Державної казначейської служби у Корецькому районі Рівненської області

Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області

Корецьким районним сектором Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області

Корецьким цехом телекомунікаційних послуг Рівненської філії ВАТ „Укртелеком”

Відділенням поштового зв’язку м. Корець

Експлуатаційною дільницею Рівненського міжрайонного управління водного господарства

Корецьким лісництвом ДП „Рівненський лісгосп”

Філією „Корецький райавтодор” ДП „Рівненський облавтодор” ПАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України”

Товариством мисливців та рибалок

Відділом у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

Банками, страховими компаніями

Благодійними фондами

4. Організовує роботу:

Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Районної групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності

Комісії з проведення аукціонів продажу земельних ділянок та прав оренди на них

Постійно діючої районної комісії з питань оренди земельних ділянок

Комісії з питань надання матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам та особам, які зараховані на військову службу за контрактом

Робочої групи з обстеження діяльності лісопильних, деревообробних підприємств та підприємств з виробництва інших продуктів перероблення деревини

Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації у Корецькому районі

Робочої групи із виявлення та залучення до сплати до місцевих бюджетів платників акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

Тендерним комітетом Корецької райдержадміністрації

Районної комісії з надання фінансової допомоги громадянам району

Районної тристоронньої соціально-економічної ради

Районної призовної комісії

Районної житлової комісії з питань використання та погашення довгострокових пільгових кредитів, які надаються обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Районним комітетом з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Районної комісії з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Районної інвентаризаційної комісії захисних споруд району

Робочої групи райдержадміністрації з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

5. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

Корецьким відділенням поліції Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

Корецьким відділом Здолбунівської місцевої прокуратури

Корецьким районним військовим комісаріатом у Рівненській області