КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

  38. Правове  забезпечення  діяльності  райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст юридичної служби апарату райдержадміністрації.

Головний спеціаліст юридичної служби з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації -  керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У своїй діяльності юридична служба райдержадміністрації  керується Конституцією  та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та Положенням про юридичну службу та іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мін’юсту.

40. Основними завданнями юридичної служби є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування                 і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Юридична служба відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить юридичну експертизу проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки юридичної експертизи у разі                                   їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації                                 є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичну службу, що затверджується головою райдержадміністрації.

42. Головний спеціаліст юридичної служби:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

виконує інші передбачені законодавством фун