Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридична служба апарату райдержадміністрації.

Юридична служба з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та Положенням про відділ.

40. Основними завданнями юридичної служби є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Юридична служба відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки юридичної експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичну службу, що затверджується головою райдержадміністрації.

42. Керівник юридичної служби:

здійснює керівництво роботою юридичної служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

організовує роботу працівників юридичної служби, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на службу завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників служби та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.