КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку апарату Корецької РДА

 

 

 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

    Загальні збори колективу державних 

                                                                службовців   апарату та структурних 

                                                                     підрозділів райдержадміністрації     

                                                                     без   статусу юридичної  

                                                                     особи  публічного  права    

                                                                від 03 березня 2020 року

                                                                протокол № 1                 

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку апарату
та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

 

І. Загальні положення

 

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права (далі – правила внутрішнього службового розпорядку), режим роботи, умови перебування державного службовця в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права (далі – апарат та структурні підрозділи без статусу юридичної особи публічного права), забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права ґрунтується на засадах сумлінного                          та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами державних службовців апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права за поданням керівника апарату райдержадміністрації і профспілкового комітету первинної профспілкової організації райдержадміністрації на основі цих правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цих органах, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин                    на тиждень.

2. В апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок робочого часу - 9 година,  кінець робочого часу по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – 18 година 15 хвилин, п’ятниця –                          17 година.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин                 з 13 години до 14 години. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд.

Працівникам, які працюють з комп’ютером, встановлено перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години, а саме: з 11.00 до 11.15 та з 16.00 до 16.15 відповідно до ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998               № 7.

На час відпочинку державний службовець може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого                                  дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця                           від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права здійснюється у табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі                                   у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, телефонним зв’язком або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня                                            за наказом керівника апарату райдержадміністрації, про яке повідомляється профспілковий комітет первинної профспілкової організації, в тому числі                         у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також                         у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється  службою управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджується керівником апарату райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю,                      або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок                       і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від               3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише                       за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень                 зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення                       у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення                    з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення                                   в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті райдержадміністрації.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Керівник апарату райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату райдержадміністрації покладені відповідні функції.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного                                               та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем,                         а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці                         в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права відповідає керівник апарату райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади                                    чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату райдержадміністрації в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку                         є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності                            у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організа